Polityka prywatności

Dbamy o Twoją prywatność, zobacz naszą politykę prywatności

Polityka prywatności serwisu www.nrgproject.pl

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Polityka Prywatności NRG Project Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Partyzanckiej 80/92, 95-200 Pabianice, stanowi dokument opisujący w jaki sposób NRG Project Sp. z o.o. chroni prywatność Użytkowników Serwisu internetowego spółki i ich dane osobowe.
2. Każdego Użytkownika Serwisu internetowego obowiązuje aktualna Polityka Prywatności zamieszczona na stronie Serwisu internetowego.


II. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH I KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
1. Administratorem danych osobowych jest NRG Project Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Partyzanckiej 80/92, 95-200 Pabianice, wpisany do rejestru przedsiębiorców i zarejestrowany przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000634988, REGON: 364928444, NIP: 5252669805, adres email: biuro@nrgproject.pl zwany dalej także: Administratorem Danych Osobowych.
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z NRG Project Sp. z o.o. telefonicznie, mailowo oraz pisemnie na adres siedziby Spółki wskazany w pkt 1.


III. JAKIE DANE SĄ ZBIERANE PRZEZ NRG Project I PLIKI COOKIES
1. Podczas wizyty Użytkownika w Serwisie internetowym NRG Project Sp. z o.o. automatycznie zbierane są dane techniczne dotyczące wizyty Użytkownika, np.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której korzysta Użytkownik, typ systemu operacyjnego, itp.
2. Jeżeli Użytkownik kontaktuje się z NRG Project Sp. z o.o. za pomocą formularza aplikacyjnego, telefonu, poczty e-mail itp. to przekazuje NRG Project Sp. z o.o. swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, itp.
3. NRG Project Sp. z o. o. przetwarza również dane osobowe zawarte w informacji o transakcji płatniczej dotyczącej darowizny Użytkownika.
4. Serwis internetowy NRG Project.pl wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, smartfonie, tablecie), podczas korzystania z Serwisu internetowego przez Użytkownika niezależnie od tego, czy Użytkownik jest zalogowany, czy też nie, które służą identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z Serwisu internetowego. Pliki cookies zawierają w szczególności nazwę domeny Serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu mobilnym Użytkownika oraz numer IP. Pozostając na stronie www Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeśli Użytkownik nie chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego urządzeniu mobilnym, powinien dostosować odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki. W każdym czasie Użytkownik może dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej Użytkownika bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik powinien mieć na uwadze, że blokowanie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu internetowego NRG Project.pl
5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron Serwisu internetowgo do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
6. W ramach Serwisu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
7. W ramach Serwisu internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu internetowego.
b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
8. NRG Project Sp. z o.o. korzysta również z wybranych narzędzi biznesowych oferowanych przez narzędzia Google Analytics oferowanego przez Google, by obserwować aktywność Użytkowników w Serwisie internetowym, w oparciu, m.in. o mechanizm plików cookies, w celach analitycznych i statystycznych po to, by stale ulepszać Serwis internetowy NRG Project.pl
9. Każdy Użytkownik ma prawo w każdym czasie wnieść bezpłatnie sprzeciw wobec profilowania, o jakim mowa powyżej.
10. NRG Project Sp. z o.o. w oparciu o dane osobowe Użytkownika nie będzie podejmował wobec niego żadnych zautomatyzowanych decyzji.


IV. SPOSÓB WYKORZYSTANIA DANYCH
1. Wszystkie dane przetwarzane przez NRG Project Sp. z o.o. zabezpieczone są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1) tj. RODO. NRG Project Sp. z o.o. stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne tak aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i aby móc to wykazać.
2. Dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane przez NRG Project Sp. z o.o. wyłącznie w celu:
a) przeprowadzenia dla Użytkownika kursu zgodnie z umową zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem na podstawie wyrażonej w par. 14 Umowy przez Użytkownika zgody - tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.
b) przesyłania Newslettera Administratora i kontaktu z Użytkownikiem, na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody - tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO
3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne w celu zawarcia umowy.
4. Wypełniając formularz zapisu do Newslettera, Użytkownik zezwala także na otrzymywanie Newslettera drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres e -mail. Celem zbierania informacji o adresie e-mail jest informowanie o aktualnych działaniach NRG Project Sp. z o.o. i prowadzonych przez spółkę projektach.
5. Dane osobowe przetwarzane przez NRG Project Sp. z o.o. mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a) zewnętrznym podmiotom współpracującym z NRG Project Sp. z o.o. w ramach łączących umów.
b) dostawcom usług księgowych.
c) dostawcom usług prawnych wspierającym Administratora Danych Osobowych w obsłudze prawnej NRG Project Sp. z o.o.


V. INFORMAJE O PRAWACH UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCYCH JEGO DANYCH OSOBOWYCH
1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
2. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem.
3. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych.
4. Użytkownik ma prawo do dokonania aktualizacji, sprostowania, uzupełnienia oraz zmiany swoich danych osobowych w drodze bezpośredniego poinformowania NRG Project Sp. z o.o. o zmianie danych osobowych, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub pisemnie.
5. Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.
6. Użytkownik może wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych i z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora).
7. Użytkownik może żądać całkowitego usunięcia podanych przez siebie danych osobowych.
8. Użytkownik ma prawo żądać przeniesienia jego danych osobowych, tj. prawo otrzymania od NRG Project Sp. z o.o. danych osobowych Użytkownika, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby NRG Project Sp. z o.o. przesłał dane do innego administratora. Żądanie takie może być wykonane tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Użytkownikowi tylko co do tych danych, które NRG Project Sp. z o.o. przetwarza na podstawie zawartej umowy z Użytkownikiem lub na podstawie zgody Użytkownika.
9. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie przez NRG Project sp. z o. o. danych osobowych Użytkownika narusza przepisy RODO.


VI. REKLAMACJE
1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach uregulowanych niniejszą Polityką Prywatności.
2. Reklamacje można składać pisemnie, listem poleconym na adres NRG Project Sp. z o.o. lub emailem na dane kontaktowe NRG Project Sp. z o.o. wskazane w Rozdziale I ust.1 niniejszej Polityki Prywatności.
3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz treść i podstawę złożenia reklamacji. Podanie powyższych danych jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje niespełniające powyższych wymagań nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez NRG Project Sp. z o.o.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. NRG Project Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w ramach Serwisu internetowego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności, znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu serwisu, przepisy RODO i krajowych aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych oraz przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

© Copyright 2019 NRGProject - Wszelke prawa zastrzeżone    Polityka prywatności    Polityka cookies

Website design by Webartio.com